Uitgelicht

Zoals bekend is het kabinet van mening dat hogescholen en universiteiten beter moeiten inspelen op de veranderende behoeften van studenten en de arbeidsmarkt. Hiervoor is ook wetgeving gemaakt: de wet Kwaliteit in Verscheidenheid Hoger Onderwijs (zie ook www.rijksoverheid.nl). Belangrijke punten uit deze wet, die reeds zijn ingegaan, zijn: (bron: http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/hoger-onderwijs/aanbod-opleiding...:

 • Betere herkenbaarheid opleidingen

  Hogescholen en universiteiten moeten beter herkenbare namen voor hun opleidingen gebruiken. Er zal voor worden gezorgd dat vergelijkbare opleidingen dezelfde soort naam krijgen.

 • 3-jarig hbo voor vwo’ers

  Hbo-opleidingen mogen 3-jarige opleidingen voor vwo’ers inrichten. Zo wordt het hbo voor hen aantrekkelijker.

 • Bredere bachelorstudies

  Universiteiten en hogescholen kunnen gaan experimenteren met het samenvoegen van bestaande opleidingen. Doel is om zo een brede bachelor te maken.  Binnen die brede bachelor kunnen studenten dan hun eigen route of accent kiezen. Hierdoor hoeven studenten minder snel van studie te wisselen. Opleidingen mogen binnen 5 jaar terug naar de oude, smallere opleidingen als zij dat willen.

 • Associate degree definitief invoeren

  Het Associate-degreeprogramma is een 2-jarige hbo-opleiding die sterk gericht is op de arbeidsmarkt. De overheid voert dit programma definitief in. Doel is om doorstuderen aantrekkelijker te maken.  Vooral mbo-4 studenten en mensen met een aantal jaren werkervaring vergroten met de Associate degree hun kansen op de arbeidsmarkt.

 • Wettelijk collegegeld bij schakelprogramma’s

  Schakelprogramma’s (premasters) maken de doorstroom van hbo-bachelor naar wo-master makkelijker. Voor een schakelprogramma van maximaal 30 ECTS (studiepunten) betaalt de student maximaal de helft van het wettelijk collegegeld. Voor trajecten van maximaal 60 ECTS betaalt de student maximaal 1,5 keer het wettelijk collegegeld. Boven de 60 ECTS bepaalt de universiteit de vergoeding voor het resterende deel. 

 • Aanpassing titels hbo 

  Afgestudeerde hbo'ers mogen de titel Bachelor of Master voeren. Aan deze titels mogen zij 'of Laws', 'of Business Administration' of 'of Nursing' toevoegen. De toevoeging hangt af van hun opleiding. Vanaf 1 januari 2014 mogen afgestudeerde hbo'ers ook de toevoeging ‘of Arts’ en ‘of Science’ voeren. Zo zijn de titels beter herkenbaar op de (internationale) arbeidsmarkt.

 • Hoger collegegeld excellente opleidingen

  De wet maakt het mogelijk dat opleidingen die door de NVAO excellent zijn bevonden, een hoger collegegeld mogen vragen (maximaal 5 keer het wettelijk collegegeld). Dit mag niet zomaar, de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) moet hier toestemming voor geven. De minister zal dit niet eerder doen dan wanneer er duidelijkheid is over het studievoorschot.

 • Halvering collegegeld eerstejaars hoger onderwijs vanaf studiejaar 2018-2019  
 • De hoogte van het collegegeld kan voor iedereen een financiele drempel zijn. Daarom heeft het kabinet een wetsvoorstel gemaakt om het collegegeld van eerstejaarsstudenten te halveren.Deze verandering moet ingaan vanaf het studiejaar 2018-2019. Voor meer informatie kijk op; www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/hoger-onderwijs/halvering-collegegeld-e...
 •